Fotowedstrijd: Langste lijn

Help jij mee met de langste waslijn van het land? Dan maak je kans op een mooie prijs! Hier vind je alle info en de voorwaarden.

Deze zomer dagen we iedereen in Drenthe uit de was op te hangen in plaats van in de droger te stoppen. Dat is, vooral als het warm is buiten, en simpele en slimme manier om in de zomer geld en energie te besparen. Een droogbeurt kost namelijk zo’n €1,25 per keer. Twee keer de was ophangen levert je dus al een lekker ijsje op!

Maak een foto van jouw waslijn, en mail hem ons toe met als onderwerp Langste Lijn. Dan plakken wij aan het einde van de zomer alle Drentse waslijnen achter elkaar tot de langste waslijn van het land! De leukste waslijn wint ‘Dit is een goede gids’, een boek voor een duurzame lifestyle. Vol praktische en positieve tips op het gebied van kleding, verzorging, eten, wonen, werken en vrije tijd. 

Actievoorwaarden

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Langste Lijn witactie van het Drents Energieloket voor het boek van Marieke Eyskoot met de titel Dit is een goede gids (verder te noemen: de “actie”) van het Drents Energieloket (“organisator”). Het Drents Energieloket is gevestigd aan de Hertenkamp 6 te Assen.
 2. De Actie heeft als doel om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om hun was op te hangen in plaats van in de droger te stoppen, en hiervan een foto te mailen naar [email protected]
 3. De Actie loopt vanaf het moment van het plaatsen van de actiepost op 21 juni 2021 door Organisator op Facebook en Instagram van het Drents Energieloket en in de nieuwsbrief die verschijnt op donderdag 8 juli 2021. De Actie loopt tot en met 31 augustus 2021.
 4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van de Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum.
 5. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

 

II. Deelname

 1. Deelnemer aan de actie is eenieder die onder de actiepost op de Facebook of Instagrampagina van het Drents Energieloket een reactie plaatst met daarin een foto van de eigen waslijn, of door een mail te sturen naar het e-mailadres opgenomen in dit artikellid met een foto van de waslijn. Dit kan onder de post op Facebook of Instagram of per mail naar [email protected] uiterlijk op 31 augustus 2021.
 2. Deelname aan de actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 3. Deelname aan de actie is gratis en staat open voor eenieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie. Deze actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook en Instagram. Ditzelfde geldt ook als je mailt naar [email protected]
 4. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar alsmede personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
 5. Wanneer men deelneemt aan de actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijs aan de deelnemer toe te sturen. De gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De organisator bewaart de gegevens na afloop van de actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden. De gegevens worden gedurende een periode van één (1) maand na de actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.
 6. Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op 31 augustus 2021 23:59 onder de actiepost op de Facebook- dan wel Instagrampagina een reactie te plaatsen, óf per mail een reactie naar [email protected] te sturen, met een foto van de eigen waslijn.
 7. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
 8. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de organisator.

 

III. Prijzen

 1. In totaal is er één (1) prijs te winnen, namelijk het boek Dit is een goede gids, van Marieke Eyskoot, ter waarde van €20,00. De prijs kan niet worden omgewisseld in geld.
 2. Drie werknemers van het Drents Energieloket kiezen onafhankelijk van elkaar een top 3 uit de inzendingen, waarna gezamenlijk een winnaar wordt gekozen. Uit alle reacties op Instagram, Facebook of via de mail wordt 1 winnaar gekozen. Met de winnaar wordt via Facebook en/of via Instagram en/of via mail (afhankelijk van de wijze van deelname) contact opgenomen voor de levering van de prijs.
 3. Door deel te nemen aan de winactie geef je het Drents Energieloket toestemming voor het plaatsen van jouw voor- en achternaam op de Drents Energieloket social media kanalen (Instagram en Facebook) en de Drents Energieloket nieuwsbrief indien jij de winnaar bent.
 4. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 5. De winnaar wordt op donderdag 2 september 2021 bekendgemaakt.
 6. De voor-en achternaam van de winnaar zal door het Drents Energieloket bekend worden gemaakt op de Drents Energieloket Instagram- en Facebookpagina van de Organisator, hier gaan de winnaars door deelname aan deze actie uitdrukkelijk mee akkoord.
 7. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.
 8. Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de organisator.

 

IV. Aansprakelijkheid

 1. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan de actie, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
 2. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 3. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
 4. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 5. De Organisator vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan de Actie. Ditzelfde geldt ook als je mailt naar [email protected]

 

V. Slotbepalingen

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze actie en de Drents Energieloket Facebook- en Instagrampagina’s, en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator. Ditzelfde geldt ook als je mailt naar [email protected]
 2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

Aldus opgemaakt te Amsterdam, 18 juni 2021